Vedtekter- barnehage

Vedtekter for Hundremeterskogen Barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

1           Navn                  

Barnehagens navn er Hundremeterskogen barnehage SA.

2           Styret

Stiftelsen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av minst 3, max 5 personer i tillegg til varamedlemmer, og er selvsupplerende. Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges to vararepresentanter til styret. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Styreleder velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

Styrets arbeidsform:

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av møtelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Ved valg anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

Er ikke styreleder til stede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

 

Styrets arbeidsoppgaver:

 1. Styret skal sørge for at stiftelsens formål blir realisert.

 2. Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.

 3. Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.

 4. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.

 5. Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.

 6. Styret ansetter daglig leder.

 7. Stiftelsen forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

 8. Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

 9. Styret skal utarbeide en styreinstruks.

3           Daglig leder

Barnehagens daglig leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.

4           Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet, m.v.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 1. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 2. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

 3. Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.

 4. Stiftelsen avgjør selv om det som eier skal delta med representanter i utvalget og eventuelt hvem. Eier kan ikke stille med flere representanter enn foreldrene/de ansatte har.

 5. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 6. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende stiftelsen. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

5           Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 1. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.

 2. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.

 3. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.

 4. Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret.

 5. Foreldreråd holdes minst en gang i året – gjerne i forbindelse med årsmøtet.

 6. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

  Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

6           Omdannelse/avvikling

Dersom stiftelsen omdannes eller avvikles, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorenes krav er dekket gå til barnehage formål eller samvirkeformål.

7           Eierforhold

Barnehagen er et samvirkeforetak.

  

8           Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

9           Opptaksmyndighet

Hundremeter skogen barnehage følger samordnet opptak i Nittedal kommune. Daglig leder er ansvarlig for opptaket.

10       Opptakskriter

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor hver opptakskrets:

 1. Barn som har krav på barnehageplass iht. Lov om barnehager §13

 2. Dagligleder vil til enhver tid se på gruppesammensetningen herunder årskull og kjønn, dette vil danne grunnlag for alle opptak

 3. Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

 4. Søsken av barn som allerede har plass

 5. Søkere som har Hundremeterskogen barnehage SA som 1. eller 2. prioritering vil bli prioritert, 1. prioritering vil gå foran 2. prioritering

 6. Barn som har krav på barnehageplass iht. Lov om barnehager §12 A.

 7. Barn som er bosatt i Nittedal

  Opptak avhenger av at barnehagen har plass innen det aktuelle årskull. Dette gjelder særlig ihht punkt 2.

  Daglig leder kan velge å prioritere et kjønn framfor et annet dersom det er stor overvekt av et kjønn i en barnegruppe.

  Dersom to barn stiller helt likt tildeles plassen ved loddtrekning. Til stede ved loddtrekning: verneombud, daglig leder og assisterende daglig leder.

  Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år.

  Hundremeterskogen barnehage tilbyr kun 100 % barnehageplass.

  Når du søker plass i Hundremeterskogen barnehage SA, forplikter du deg til å bruke minst 5 dager på tilvenning, hvor du er tilstede i barnehagen.

  Styret kan endre denne bestemmelsen.

   

11       Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder fra den 1. i hver måned.. Oppsigelsen fra barnehagens side krever saklig grunn, og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned. Alle oppsigelser skal skje skriftlig. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

12       Foreldrebetalingen

Betalingssatsene i Hundremeterskogen barnehage SA følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling barnehager.

I tillegg kommer matpenger, pr. nov 2016 kr. 500,-

12.1Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjonen skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innenfor samme kommune.

12.2Inntektsgradert betaling

Retten til redusert oppholdsbetaling avhengig av inntekt gjelder for opphold i alle godkjente barnehager i Nittedal. For 4- og 5-åringer gjelder også retten til gratis kjernetid i barnehage avhengig av inntekt. Skjema her brukes enten dere søker kun redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid. I tillegg blir det fra 01.01.2018, beregnet matpenger på kr.500,- for alle.

Foreldre må selv søke Nittedal kommune om dette. Regler og skjema finner du her:

https://www.nittedal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=5&FilId=293

12.3Retningslinjer for betaling

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri. Om barnet har ferie utover 4 uker, må plassen fortsatt betales fullt.

Ved oppstart må det betales for hele måneden uavhengig av hvilken dato barnet starter. Etter tilbud om plass kan man betale for plassen i inntil 6 måneder uten aktivt bruk. Utover dette må man søke daglig leder, på særskilt grunnlag.

Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen. Foreldrebetalingen forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned.

13       Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

14       Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

Noen vilkår fra nevnte avtale siteres i tillegg her:

 • Styret i barnehagen forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale. Slik endring skal varsles skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse. Vilkårsendring gir foresatte rett til å si opp plassen med 1 måneds oppsigelsestid fra varselet er mottatt. Slike endringer kan være, men er ikke begrenset til, foreldrebetaling, gebyr og matpenger

 • Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. I et slikt tilfelle kan andelskapitalen kreves innløst med øyeblikkelig virkning.

 • Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente, og motregne evt. utestående i andelsinnskuddet.

  Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

  Barnehagen gjennomfører 2-3 dugnader pr. år. Deltagelse på dugnadene er frivillig, men ønskelig.

15       Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år, og 5,1 m² for barn under 3 år. Styret kan endre denne bestemmelsen.

16       Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag til fredag.

Barnehagen holder stengt i uke 29 og 30, og virkedagene i romjulen og påskeuken.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året, da holder barnehagen stengt.

Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

17       Vilkår for kommunal støtte

Her tas det inn eventuelle vilkår kommunen har for at barnehagen har rett til å motta kommunal støtte/kommunalt driftstilskudd.

18       HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til programvaren Styreassistenten for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem. Styret kan endre denne bestemmelsen.

19        Vikarordning.

Barnehagen bestreber seg på å benytte vikarer som jobber ved sykefravær og annet fravær. Vikarene følger bestemmelser om politiattest og taushetserklæring.

20       Ansvar

Levering og henting av barna er foreldrene selv ansvarlige for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet. Likeledes må man ta kontakt med personalet når barna blir hentet.

For sein henting medfører et gebyr på kr. 450,- pr påbegynte halvtime.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte.

Beskjeder til personalet skal være skriftlig.

Barnehagen er ikke ansvarlig for barnas medbrakte klær eller andre eiendeler.

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barna, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldrene.

 

Hundremeterskogen barnehage - Bekkinga 2 - 1481 Hagan       TLF: 67 06 07 60